برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

برنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: نگاه هفته همراه با حسین منصوری، اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، گفتار روز با احمد موسوی در مورد قتل هاشم مرمضی در زندان جمهوری اسلامی، گفتگو با اعظم نوری در باره اعتراضات و اعتصابات سراسری در اردن، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۶ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، نگاهی به شرایط اسفبار کاری و معیشتی رانندگان کامیون از زبان یک راننده کامیون، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

نگاه هفته همراه با حسین منصوری
فایل تصویری

فایل تصویری

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان “کارگر زندانی آزاد باید گردد”
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتار روز با احمد موسوی در مورد قتل هاشم مرمضی در زندان جمهوری اسلامی
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با اعظم نوری در باره اعتراضات و اعتصابات سراسری در اردن
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۶ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به شرایط اسفبار کاری و معیشتی رانندگان کامیون از زبان یک راننده کامیون
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷

برنامه این هفته تلویزیون دمکراسی شورانی شامل: نگاه روز در باره‌ی آخرین سخنان خامنه ای در گفتگو با حسین منصوری، گفتار روز از لادن توکلی در مورد آزار جنسی کودکان در مدارس، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۵ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، ارزیابی از آخرین تحولات جنبش کارگری به همراه اصلان جواد زاده، میباشد.

برای دیدن یا شنیدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لینکهای زیر کلیک کنید.

نگاه روز: در باره‌ی آخرین سخنان خامنه ای در گفتگو با حسین منصوری
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتار روز از لادن توکلی در مورد آزار جنسی کودکان در مدارس
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۵ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

ارزیابی از آخرین تحولات جنبش کارگری به همراه اصلان جواد زاده
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه نهم خرداد ۱۳۹۷

برنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «ممانعت از برگزاری مراسم پنجاھمين سالگرد تاسيس کانون نویسندگان ایران را محکوم میکنیم»، اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «اقدامات سرکوبگرانه و تفرقه‎ افکنانه جمهوری اسلامی علیه کارگران، محکوم به شکست است»، گزارشی از اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران در گفتگو با یکی از رانندگان اعتصابی کامیون در ایران، گزارشی از بهروز فراهانی در مورد تظاهرات اتحادیه های کارگری فرانسه در حمایت از کارگران ایران در ژنو – سویس، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۴ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، گفتگو با توکل در بررسی سخنرانی پمپئو و عکس العمل خامنه ای، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «ممانعت از برگزاری مراسم پنجاھمين سالگرد تاسيس کانون نویسندگان ایران را محکوم میکنیم»
فایل تصویری

فایل صوتی

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «اقدامات سرکوبگرانه و تفرقه‎ افکنانه جمهوری اسلامی علیه کارگران، محکوم به شکست است»
فایل تصویری

فایل صوتی

گزارشی از اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران در گفتگو با یکی از رانندگان اعتصابی کامیون در ایران
فایل تصویری

فایل صوتی

گزارشی از بهروز فراهانی در مورد تظاهرات اتحادیه های کارگری فرانسه در حمایت از کارگران ایران در ژنو – سویس
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۴ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با توکل در بررسی سخنرانی پمپئو و عکس العمل خامنه ای
فایل تصویری

فایل تصویری

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷

برنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «خواست کارگران هپکو خواست همه کارگران ایران است»، اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «جمهوری اسلامی با گلوله های جنگی کازرون را به به خون کشید»، نگاهی به اعتراضات مردم کازرون در گفتگو با احمد موسوی، گفتگو با حمید نظارت به مناسبت پنجاهمین سالگرد جنبش ماه مه ۱۹۶۸، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۳ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، ويدئو زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس (قسمت چهارم و پایانی)، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «خواست کارگران هپکو خواست همه کارگران ایران است»
فایل تصویری

فایل صوتی

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «جمهوری اسلامی با گلوله های جنگی کازرون را به به خون کشید»
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به اعتراضات مردم کازرون در گفتگو با احمد موسوی
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با حمید نظارت به مناسبت پنجاهمین سالگرد جنبش ماه مه ۱۹۶۸
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۳ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

ويدئو زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس (قسمت چهارم و پایانی)
فایل تصویری

فایل تصویری

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتاری در مورد حمله اوباشان جمهوری اسلامی به تجمع معلمان همراه با اردوان زیبرم، اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان “کشتار وحشیانه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل را محکوم می‌کنیم”، گفتگو با رفقا توکل و حسین منصوری پیرامون نتایج خروج امریکا از برجام، ويدئو زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس (قسمت سوم)، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

گفتاری در مورد حمله اوباشان جمهوری اسلامی به تجمع معلمان همراه با اردوان زیبرم
فایل تصویری

فایل صوتی

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان “کشتار وحشیانه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل را محکوم می‌کنیم”
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با رفقا توکل و حسین منصوری پیرامون نتایج خروج امریکا از برجام
فایل تصویری

فایل صوتی

ويدئو زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس (قسمت سوم)
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گزارشی از برگزاری اول ماه مه در ایران و جهان همراه با اردوان زیبرم، گفتگو با احمد موسوی پیرامون گشت ارشاد، تخریب قبرهای دستجمعی کشتار ۶۷، و حکم اعدام رامین حسین پناهی، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۲ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، گفتگو با حسین منصوری با عنوان «فرجام برجام»، ويدئو زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس (قسمت دوم)، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

گزارشی از برگزاری اول ماه مه در ایران و جهان همراه با اردوان زیبرم
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با احمد موسوی پیرامون گشت ارشاد، تخریب قبرهای دستجمعی کشتار ۶۷، و حکم اعدام رامین حسین پناهی

فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۲ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با حسین منصوری با عنوان «فرجام برجام»
فایل تصویری

فایل صوتی

ويدئو زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس (قسمت دوم)
فایل تصویری

فایل صوتی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

TV_logoبرنامه اين هفته تلويزيون دمکراسی شورائی شامل: گفتگو با اعظم نوری پیرامون فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، گفتگو با بهرام رحمانی در باره تحولات ارمنستان و انتخابات ترکیه، نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۱ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، گفتگو با عباس سماکار در باره پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران، ويدئو چکیده‌ای از زندگی کارل مارکس_بخش اول، ميباشد.

برای دیدن یا شنيدن قسمتهای مختلف برنامه، روی لينکهای زير کليک کنيد.

گفتگو با اعظم نوری پیرامون فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با بهرام رحمانی در باره تحولات ارمنستان و انتخابات ترکیه
فایل تصویری

فایل صوتی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۱ ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
فایل تصویری

فایل صوتی

گفتگو با عباس سماکار در باره پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران
فایل تصویری

فایل صوتی

ويدئو زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس (قسمت اول)
فایل تصویری

فایل صوتی

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: