فیلترشکن‌های جدید و پراکسی ساکس رایگان، پنج‌شنبه ۱۶ شهريور – New Web Based Proxies & Socks Proxy Lists

ورژن جدید برنامه اولترا سرف نسخۀ ۱۲.۰۲- UltraSurf 12.02

http://dazp.info
https://404url.com
http://ipaddy.com
http://shyvana.com/
http://www.highschoolonline5.info
http://www.educationprograms5.info
http://www.beyondblocks10.info
http://www.ineducate19.info

http://www.highschoolonline4.info
http://ozav.info
http://anonysurf.com
http://www.educationloan4.info
http://www.educationprograms4.info
http://www.ateducation24.info

http://anonymousblog.info

http://unblockgames.info/

http://bit.ly/jpQenJ

http://bapy.info/

http://xena.tk/

http://bit.ly/k2M1Wd

http://wast.tk/

http://bit.ly/iISlZ5

http://mett.tk/

http://bit.ly/kWfAX0

http://unblockthis.info/

http://goob.tk

http://donz.tk/

http://unblockonline.info

http://mett.tk/

http://bit.ly/jj2wqZ

http://maskingsurf.info/

http://xena.tk

http://acdd.tk/

http://klue.tk

http://surp.info/

http://bit.ly/mtOEhs

http://rade.tk/

http://bit.ly/lRINXm

فيلتر شکنهای روزهای قبل

نرم افزار و راهنما

September 6 Socks Proxy Lists – پراکسی ساکس رایگان

66.168.4.56:37813
74.47.46.157:33929
46.161.171.105:33548
94.78.164.214:12594
64.111.62.140:37494
71.184.245.5:1614
76.30.23.246:5742
75.139.202.147:8528
87.248.191.69:21
80.78.79.75:8058
74.65.35.100:44661
190.254.93.52:61811
74.193.128.26:1860
75.69.28.87:39672
82.18.174.93:3935
71.195.146.249:31641
69.204.56.145:39709
109.86.5.227:9500
146.115.61.107:29000
58.185.112.164:49877
72.225.162.37:35393
69.123.226.152:12605
178.17.83.74:10840
64.121.49.194:59723
173.216.6.128:20477
68.54.150.141:40010
86.105.80.107:7444
108.15.77.84:30282
80.191.80.110:3090
98.212.162.161:57905
98.251.122.160:1924
173.2.57.120:43693
124.133.48.86:11080
67.81.13.128:1421
24.214.161.117:26179
85.64.121.35:11426
76.104.77.123:60781
173.190.218.30:35060
76.30.210.195:2847
78.227.181.239:19539
98.251.181.38:2950
24.184.153.236:26196
98.222.169.158:51732
71.60.164.181:1361
24.190.120.28:59745
71.184.245.5:37840
24.191.93.15:28140
24.72.92.236:11537
99.252.130.230:53237
173.69.45.137:1118
96.241.112.28:42013
69.47.12.160:41546
98.213.14.236:7482
69.204.56.145:19162
107.3.121.108:45785
68.194.39.143:1826
75.143.177.191:1394
24.98.63.17:19321
207.181.205.199:1398
67.242.137.1:4375
176.25.185.167:40951
173.240.202.61:12015
69.142.219.202:1562
89.215.155.158:12051
178.165.25.207:29666
84.41.99.142:11364
88.183.212.58:16006
176.34.248.142:9050
82.4.0.31:44757
69.245.171.75:4421
98.222.81.246:50053
76.29.28.104:2005
98.248.81.40:29688
98.215.191.5:27742
108.32.38.181:47689
69.140.30.70:35386
71.229.130.72:47917
24.3.51.27:53125
96.22.125.9:12167
174.52.72.161:1640
98.117.201.93:4963
174.55.170.119:18069
74.89.190.189:1762
70.107.88.221:1081
68.42.241.98:54530
108.27.73.139:22599
91.121.21.8:1081
98.207.248.164:47321
69.248.129.18:2004
68.41.212.181:15674
69.242.38.3:1704
108.209.98.53:5285
108.21.59.69:18275
184.60.183.90:35545
219.147.172.2:12345
69.47.12.160:1424
98.233.154.30:1705
71.61.100.176:44632
84.55.88.152:17469
86.22.105.81:38981
96.228.151.219:15590
98.220.9.21:40806
75.71.19.118:17547
98.243.23.9:8424
66.169.117.230:4567
85.226.187.33:1232
76.125.166.70:1722
69.244.42.172:1205
76.90.166.59:1486
85.230.37.168:6361
69.251.13.48:1155
71.8.85.133:12037
76.107.179.7:1995
98.211.149.208:1885
141.255.160.144:1200
76.108.68.185:1377
24.99.194.17:9528
67.204.162.30:43654
174.101.252.33:45873
76.27.224.153:10141
68.205.238.243:16092
70.28.80.61:46839
75.69.64.210:30929
76.18.177.104:17932
71.207.80.223:36202
75.118.0.81:5149
98.213.14.236:42453
69.112.101.35:41764
75.64.84.204:10645
174.44.84.17:3871
68.58.2.39:39733
75.71.19.118:34587
193.253.58.63:8129
76.99.8.34:55917
46.21.155.143:1010
61.146.79.74:2004
68.80.40.60:31035
193.107.18.66:9182
71.195.146.249:60487
173.74.128.59:7815
100.1.115.234:5794
24.99.246.144:4832
98.254.205.219:10915
98.235.163.135:12046
68.50.226.254:1725
88.178.25.84:1539
24.98.141.196:1644
71.63.98.176:31726
96.60.142.82:48779
108.15.77.84:11293
71.235.105.130:1894
74.71.155.151:50495
82.33.157.80:25059
92.245.199.144:3633
205.178.49.3:8581
75.69.28.87:47247
98.192.226.104:2229
108.27.73.139:2641
76.27.73.247:1169
67.165.15.135:1846
141.105.205.185:48532
65.36.31.41:44681
174.55.170.119:1894
67.238.179.178:37285
173.54.5.44:1794
24.2.170.62:9603
24.187.87.44:11744
24.184.233.213:31009
71.251.69.235:27573
71.207.150.224:34690
96.238.30.38:56271
173.217.74.204:1273
65.32.250.7:11966
24.171.129.162:46687
93.167.245.55:20409
78.88.139.236:4415
114.77.105.138:14801
72.45.40.212:20483
75.84.206.104:28147
173.0.41.53:47761
108.48.89.106:26499
96.232.164.244:54515
146.115.47.7:34499
69.118.254.97:23511
98.206.246.249:53871
63.142.102.217:1533
98.204.233.196:52702
98.251.145.105:26799
98.202.2.109:1923
98.222.169.158:1164
96.250.80.154:46681
69.124.168.138:1589
71.199.217.104:57287
68.44.110.121:30145
98.251.122.160:19058
173.216.79.143:50467
24.155.118.1:41667
95.155.239.122:11096
98.243.148.116:30103
93.115.204.208:4543
76.108.68.185:49699
71.229.130.72:35937
71.194.93.93:1299
99.124.179.98:24779
24.3.51.27:38399
98.235.2.88:1272
24.99.188.10:1533
173.217.74.204:6495
97.88.215.98:12988
94.212.255.221:5793
96.42.235.95:11102
146.185.26.165:1082
58.185.112.164:38296
75.109.182.175:16703
173.84.221.157:27653
97.92.198.41:1118
64.56.18.188:1377
174.55.170.119:17658
71.235.105.130:3131
67.175.142.205:12882
58.56.108.35:11080
204.111.183.122:1166
67.85.85.117:33117
69.122.66.5:25939
75.118.82.116:1721
24.153.218.154:37579
71.207.88.134:1946
76.126.99.149:26642
24.0.236.100:18880
68.179.160.171:30012
99.234.110.195:6153
71.84.74.3:6367
24.236.89.158:2018
76.187.104.23:1174
173.248.9.84:10049
75.76.100.56:33118
74.65.238.1:21457
71.172.237.233:40089
195.249.90.184:6809
75.75.103.13:1948
76.187.104.23:28147
76.104.77.123:52350
76.99.197.144:32171
98.204.233.196:59581
66.165.177.130:24528
98.109.138.251:36147
69.246.185.157:8769
75.69.64.210:17148
88.123.214.177:11911
108.6.218.249:10435
68.180.107.56:23723
74.65.35.100:2006
77.98.122.94:7641
76.94.91.138:56249
71.22.86.2:35043
195.36.244.147:38857
76.97.125.184:6072
173.2.129.35:1218
67.252.163.191:30955
68.43.247.6:37818
24.98.83.160:1499
74.65.194.72:57124
98.214.161.168:57357
221.124.205.234:1361
24.214.161.117:1283
71.236.76.193:26985
70.80.8.104:33917
68.65.138.106:1027
68.82.26.41:47692
100.1.115.234:39395
96.27.23.162:47095
98.109.138.251:1991
174.44.84.17:28295
76.28.55.197:1833
109.86.5.227:27184
71.207.150.224:37231
70.114.254.3:1471
80.62.217.19:9100
67.175.74.80:47445
98.211.149.208:29211
67.160.55.1:51302
68.60.108.29:34137
68.36.167.114:38544
69.142.219.202:22873
98.220.56.75:1735
99.194.18.217:1877
208.124.44.185:1783
71.172.237.233:22461
68.46.150.64:43161
213.149.188.165:46281
98.213.14.236:53673
69.113.197.222:35875
74.77.129.207:18238
46.161.171.105:35239
81.56.206.58:45367
67.77.92.196:39494
199.83.227.50:1196
216.254.237.39:35340
93.174.90.232:1005
24.22.182.79:31237
68.37.60.250:40437
24.126.108.88:38924
76.95.185.230:19670
76.25.1.171:23285
85.26.55.236:39124
69.242.161.19:1964
88.135.203.231:7214
108.20.43.149:21093
76.9.52.37:29523
72.133.202.49:1380
173.75.208.4:29264
79.127.171.99:29
24.28.78.120:1752
173.27.173.37:40727
82.6.4.171:4644
97.101.207.125:58023
194.0.229.54:9050
203.58.27.187:28831
66.165.177.135:29436
67.165.145.169:53301
74.67.167.74:43685
67.174.26.159:15494
60.190.189.214:8124
76.97.214.250:1687
199.127.102.235:2005
98.228.37.103:46867
71.199.101.70:1096
98.228.37.103:54566
69.118.254.97:6631
190.254.93.52:20215
98.244.12.78:59247
109.87.36.65:8408
174.52.187.166:36247
69.195.211.194:18917
69.119.71.122:1611
96.25.148.102:52944
67.83.79.132:49569
83.172.87.65:7414
88.203.33.209:3011

بینندگان و مراجعین گرامی: تلاش ما بر این است که حتی‌الامکان فیلتر شکنهای کارآمد و به روز را معرفی کنیم، لطفاً به هر وسیله‌ای که می‌توانید ما را در این امر یاری کنید.

از چگونگی کارکرد و یا قابل استفاده بودن فیلتر شکنها، سرعت و کارآیی آنها ما را مطلع کنید، سعی ما بر این است که از منابع مختلفی استفاده کنیم، به ما کمک کنید تا بتوانیم خدمات بهتری به شما عرضه کنیم.

پیشاپیش از همکاری شما متشکریم

Newdailyproxies,filtering، filtershekan Sep 2012، free VPN، proxy، UltraSurf 12.02، Hotspot Shield

, اولترا وی پی ان – وی 100JONDO فیلترشکن‌های ۱۶ شهريور،فیلترشکن‌های جدید،فیلترشکن‌های شهريور۹۱، فيلتر شکن

مبارزه با فیلترینگ، نرم افزار فیلترشکن،وی پی ان رایگان،جدیدترین فیلترشکنهای سپتامبر۲۰۱۲

جدیدترین فیلترشکنهای شهريور۹۱،جدیدترین فیلترشکن‌ها،دور زدن فیلتر،عبور از فیلترینگ،

ورژن‌های قدیمی و جدید برنامه اولتراسرف، ورژن جدید برنامه اولترا سرف نسخۀ ۱۲.۰۲

Socks Proxy Listsپراکسی ساکس رایگان،

یک پاسخ

  1. salam bebakhshid mozahem shodam man har chegad idimo mizanam ta eshterak besham inja nemishe mishe khodeton mano jozve eshterakha bezarin mer30
    gablan bodam alan dige chizi nemiad
    _id:ramin_remi_ram@yahoo.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: